Cvičenky TJ Sokol Bratislava (Sokolská Únia Slovenska) ďakujeme firme "Pierre Baguette s.r.o. Sládkovičovo", ktorá nám v rámci sponzorského príspevku dodala dňa 16.3.2024 na 28. Festivale pohybových skladieb v Trnave chutné bagety a sendviče.Boli výborné a všetkým chutili!

Sokol Judo cup 2024

Prosíme o poukázanie 2 % dane z príjmu pre TJ Sokol Bratislava I Vinohrady

Vážení priatelia,

Touto cestou Vás chceme oboznámiť s aktivitami, ktoré realizujeme prostredníctvom Sokolskej únie Slovenska (SÚS), ktorá je občianskym združením, ktoré sa hlási k celosvetovému hnutiu "Šport pre všetkých" vyhlásenému Medzinárodným olympijským výborom. Špecifickou aktivitou slovenského Sokola sú už historicky hromadné telovýchovné vystúpenia veľkej masy cvičencov všetkých vekových kategórií, ktorí takto prezentujú svoje gymnastické aktivity. Tým, že sú skladby uvádzané pred verejnosťou vždy s hudobným sprievodom, svojou emocionálnou zložkou motivačne pôsobia na divákov so zámerom ovplyvniť ich životný štýl.

Hromadné vystúpenia pohybových skladieb sa už u nás na Slovensku neuskutočňujú od r. 1990. V Česku sa však bývalé spartakiády snažia zachovať ako tradíciu tak, ako si držia aj prácu už 150-ročného Sokola, majúceho svojich členov po celom svete.

Sme hrdé, že patríme do skupiny aspoň hŕstky zanietených Slovákov a máme tiež túto, na Slovensku neľahkú, snahu zachovať tradíciu ale hlavne úsilie o aktívny život aj vo vyššom veku (v seniorskom veku). Pod vedením Emílie Fialovej, niekdajšej modernej gymnastky, a neskôr, ako vysokoškolský pedagóg na FTVŠ UK v Bratislave, sme začali nacvičovať a aj prezentovať v zahraničí skladby, ktorých bola autorkou.

Mali sme a máme možnosť pocítiť silu nášho malého 30 členného kolektívu, silu spolupatričnosti navzájom, ale hlavne silu pocitu, že sme Slovensky, čo hrdo ukazujeme rovnakým oblečením so slovenskými emblémami na svojich tričkách, ruksakoch, bundách a dáždnikoch.

Predchádzajúce podujatia ako sú Svetové gymnaestrády, ktoré organizuje Svetová gymnastická federácia (FIG) každé štyri roky a podujatia Golden Age Festival, ktoré organizuje Európska gymnastická federácia (EEGF) v Európe každé dva roky si väčšinou financujeme z vlastných súkromných zdrojov. A nielen to, ale aj poplatky na cestu do usporiadateľskej krajiny, ubytovanie, stravu, účastnícky poplatok a úbory a náčinie. Bohužiaľ nie vždy sa to dá, každá z nás ma rodiny, deti a dôchodok, ktorý na Slovensku nie je úctou za celoživotnú prácu.

(Momentky z jednotlivých akcií, ktorých sme sa zúčastnili predkladáme nižšie).Sokolské Brno 2022
(Brno 10-12.06.2022)

SOKOLSKÉ BRNO - SOKOLGYM je akcia Českej obce sokolskej, ktorá je organizovaná vždy v období medzi všesokolskými zletmi. V roku 2022, 10. -12. júna sa na tejto akcii prezentovala aj Sokolská únia Slovenska skladbou ČO BUDE BUDE. Predstavilo sa v nej 144 cvičeniek. Najpočetnejšie zastúpenie sme mali my, členky Sokola Vinohrady - Bratislava. Bolo nás tridsať.Okrem tejto skladmi sme vystúpili s pódiovou skladbou Dievčatá bez veku. Zúčastnili sme sa prehliadky pódiových skladieb a vystúpenia na na Špicberku. Všetky naše aktivity mali veľmi pozitívny ohlas nielen divácky ale aj uznanie odbornej verejnosti.26. Festival pohybových skladieb v Trnave (Trnava 25 júna 2022)
26. Festival pohybových skladieb sa už tradične uskutočnil 25.6. 2022 v Trnave. . Zúčastnilo sa ho 61 skladieb, ktoré sa predstavili v siedmich kategóriách, rozdelených podľa veku, od detí až po kategóriu Zlatý vek (50+). Festival mal súťažný charakter a zúčastnilo vyše 500 cvičencov z troch štátov..V kategórii Zlatý vek vystúpil kolektív tridsiatich žien zo Sokola Vinohrady - Bratislava so sklabbou Dievčatá bez veku. Na hit milénia, polku Jaromíra Vejvodu Škoda lásky predviedli sme svižnú polku, ktorá bola ocenená zlatou medailou a získala si veľký divácky ohlas a ocenenie poroty. Uznanie sme získali aj našim - reciklovaným individuálny bielym oblečením a netradičnou cvičebnou pomôckou: farebnými rukávcami. Dokumentovalo to našu snahu vždy priniesť niečo novén netradičné a do interpretácie zapojiť všetky cvičenky bez požiadavky na ich výkonnosť. Je to charakteristika sokolskej všestrannosti a gymnastiky pre všetkých.

Tieto akcie boli podporené mestskou časťou Bratislava Staré mesto

Našou snahou je zúčastniť sa Svetovej gymnaestrády v roku 2023

GOLDEN AGE FESTIVAL MADEIRA

(Portugalsko) od 2. - 7. októbra 2022

Európska gymnastika má skvelú príležitosť ukázať, že gymnastika je naozaj športom pre všetkých. Jednou z týchto príležitostí je Golden Age Gym Festival, zameraný na ľudí vo veku 50 a viac rokov sa bude konať 2. - 7. októbra 2022 v krásnom meste Funchal 8. ročník Golden Age Festival v regióne Madeira (Portugalsko).

Európska gymnastika mala skvelú príležitosť ukázať, že gymnastika je naozaj športom pre všetkých. Jednou z týchto príležitostí bol aj Golden Age Gym Festival, zameraný na ľudí vo veku 50 a viac rokov, ktorý sa konal 2. - 7. októbra 2022 v krásnom meste Funchal. Bol to už 8. ročník Golden Age Festival v regióne Madeira (Portugalsko). Na podujatí sa zúčastnilo 27 účastníčok z Telovýchovnej jednoty Bratislava - Vinohrady.

Golden Age Gym Festival nebol len týždňom rekreácie, ale ponúkal všetkým účastníkom aj možnosť zdokonaľovať svoje schopnosti, spoznávať nové aktivity a kultúry, športy a nadviazať nové priateľstvá.

Ďakujeme za finančnú podporu

1 000 eur

Bratislavskému samosprávnemu kraju

Rozhodnutie o zbierke na tabuľu cti

UPOZORNENIE

TJ Sokol Bratislava I Vinohrady obnovuje a upravuje športovú a telocvičnú činnosť vo svojich priestoroch sokolovne od 17.12.2021 podľa podmienok určených legislatívou SR - v režime OP (očkovaný, prekonaný) najmä povinným dodržiavaním: dezinfekcie rúk pri vstupe do objektu sokolovne, prekrytím tváre rúškom, primeraným počtom osôb v priestore, predbežne do odvolania.

V Bratislave dňa 17. 12. 2021                                                                                                        starosta TJ

Venujte 2% z Vašich daní na zdravý - športový rozvoj Vašich detí, venujte 2% Telocvičnej jednote SOKOL Bratislava I, Vinohrady, ktorá tu je už vyše 100 rokov od roku 1919.

Adresa: Sokolská 1, 81104 Bratislava

IČO: 00896071

DIČ: 202079674

Právna forma: Občianske združenie

IBAN: SK23 1100 0000 0026 6008 0172

Tatra banka

Čestné vyhlásenie a zdravotný dotazník

Čestné prehlásenie

O neexistencii príznakov vírového infekčného ochorenia

Meno a priezvisko: ....................................................................................................

Dátum narodenia: .....................................................................................................

Bydlisko: .....................................................................................................

  • Prehlasujem, že sa u vyššie uvedeného dieťaťa, žiaka, študenta - účastníka telovýchovnej aktivity neprejavujú a v posledných dvoch týždňoch ani neprejavili príznaky vírového infekčného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, náhla strata chuti, čuchu a pod.).
  • Prehlasujem, že som bol oboznámený s vymedzením osôb s rizikovými faktormi a s odporučením, aby som zvážil/-a tieto rizikové faktory pri rozhodovaní o účasti na športových aktivitách.
  • Súhlasím s účasťou vyššie menovaného na športových aktivitách Judo oddielu TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady od 03. 06. 2020 pri dodržaní hygienických a organizačných opatrení určených TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady.

V Bratislave dňa ...................... ..........................................................

podpis dospelého člena klubu
alebo zákonného zástupcu dieťaťa

Hygienické a ostatné opatrenia pre tréning TJ Sokol Bratislava I Vinohrady:

  • doba tréningu je skrátená o 15 minút pre možnosť striedania tréningových skupín,
  • prítomnosť rodičov počas tréningu nie je možná, ani ich vstup do priestorov objektu sokolovne
  • k dispozícii je dezinfekčný prostriedok pri vstupe do objektu a povinnosť dezinfekcie rúk a aj teplomer pre meranie okamžitej teploty člena klubu
  • ostané nižšie uvedené podmienky

Podmienky pre prevádzku budovy sokolovne a športoviska:

1. V budove sokolovne sa musia všetky osoby pohybovať s prekrytím horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčok - výnimka je pre osoby pri výkone športu (iba športovci) na vnútorných či vonkajších športoviskách
2. Pri vstupe do budovy a na športovisko si každá osoba povinne vydezinfikuje ruky a bude jej odmeraná telesná teplota - pri teplote nad 37°C nebude osobe umožnený vstup do budovy
3. Do budovy nemajú umožnený vstup rodičia športovcov a ostatný doprovod a sprievodné osoby - títo musia prípadne čakať pred budovou a dodržiavať rozostúpi 2 m medzi osobami
4. Každá osoba je povinná v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) zostať v domácej izolácii.
5. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto športoviska a budovy
6. pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov
7. Zákaz podávania rúk v celej budove a povinnosť pri príchode a odchode z priestorov budovy zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami
8. Na športovisko majú vstup umožnený len členovia športových odielov, odboru ďalej uvedené len klubov.
9. Všetci členovia športového klubu, ktorí idú na tréning vstupujú do budovy spoločne a odchádzajú okamžite na športovisko. Nie je možné aby sa zhromažďovali v budove. - títo musia prípadne čakať pred budovou a dodržiavať rozostúpi 2 m medzi osobami

10. Športovým klubom nebude umožnené využívanie šatní a spŕch.

11. Pri vstupe na športovisko sa aplikuje všetkým osobám dezinfekcia na ruky.
12. Každý klub je povinný mať vlastný dezinfekčný prostriedok, ktorý používa pred a počas tréningu na dezinfikovanie rúk, náradia, náčinia a športovcov
13. Každý klub si vedie evidenciu osôb s pobytom na športovisku
14. Klub je povinný zabezpečiť, aby všetci členovia športového klubu s výnimkou športového výkonu používali rúško
15. Žiadame, aby členovia športových klubov po ukončení tréningu v čo najkratšom čase opustili priestory budovy
16. Na športoviskách sa zabezpečuje dostatočné vetranie; prednostne sa využíva prirodzené vetranie.

17. každý člen je povinný predložiť čestné prehlásenia podpísané ním alebo jeho zákonným zástupcom.


V prípade, že sa zistí porušenie týchto pravidiel môže byť osoba alebo všetci členovia športového klubu vykázaní zo športoviska/budovy a pri viacnásobnom porušovaní týchto pravidiel, im môže byť zakázaný vstup do budovy na neurčito.

Vyhlásenie o poukázaní 2% DPPFO pre sokol ba

Plán zasadnuti TJ

Česká obec sokolská - Časopis SOKOL