Naše tréningy

UPOZORNENIE

Čestné prehlásenie

O neexistencii príznakov vírového infekčného ochorenia

Meno a priezvisko: ....................................................................................................

Dátum narodenia: .....................................................................................................

Bydlisko: .....................................................................................................

  • Prehlasujem, že sa u vyššie uvedeného dieťaťa, žiaka, študenta - účastníka telovýchovnej aktivity neprejavujú a v posledných dvoch týždňoch ani neprejavili príznaky vírového infekčného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, náhla strata chuti, čuchu a pod.).
  • Prehlasujem, že som bol oboznámený s vymedzením osôb s rizikovými faktormi a s odporučením, aby som zvážil/-a tieto rizikové faktory pri rozhodovaní o účasti na športových aktivitách.
  • Súhlasím s účasťou vyššie menovaného na športových aktivitách Judo oddielu TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady od 03. 06. 2020 pri dodržaní hygienických a organizačných opatrení určených TJ SOKOL Bratislava I Vinohrady.

V Bratislave dňa ...................... ..........................................................

podpis dospelého člena klubu
alebo zákonného zástupcu dieťaťa

Hygienické a ostatné opatrenia pre tréning TJ Sokol Bratislava I Vinohrady:

  • doba tréningu je skrátená o 15 minút pre možnosť striedania tréningových skupín,
  • prítomnosť rodičov počas tréningu nie je možná, ani ich vstup do priestorov objektu sokolovne
  • k dispozícii je dezinfekčný prostriedok pri vstupe do objektu a povinnosť dezinfekcie rúk a aj teplomer pre meranie okamžitej teploty člena klubu
  • ostané nižšie uvedené podmienky

Podmienky pre prevádzku budovy sokolovne a športoviska:

1. V budove sokolovne sa musia všetky osoby pohybovať s prekrytím horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčok - výnimka je pre osoby pri výkone športu (iba športovci) na vnútorných či vonkajších športoviskách
2. Pri vstupe do budovy a na športovisko si každá osoba povinne vydezinfikuje ruky a bude jej odmeraná telesná teplota - pri teplote nad 37°C nebude osobe umožnený vstup do budovy
3. Do budovy nemajú umožnený vstup rodičia športovcov a ostatný doprovod a sprievodné osoby - títo musia prípadne čakať pred budovou a dodržiavať rozostúpi 2 m medzi osobami
4. Každá osoba je povinná v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) zostať v domácej izolácii.
5. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto športoviska a budovy
6. pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov
7. Zákaz podávania rúk v celej budove a povinnosť pri príchode a odchode z priestorov budovy zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami
8. Na športovisko majú vstup umožnený len členovia športových odielov, odboru ďalej uvedené len klubov.
9. Všetci členovia športového klubu, ktorí idú na tréning vstupujú do budovy spoločne a odchádzajú okamžite na športovisko. Nie je možné aby sa zhromažďovali v budove. - títo musia prípadne čakať pred budovou a dodržiavať rozostúpi 2 m medzi osobami

10. Športovým klubom nebude umožnené využívanie šatní a spŕch.

11. Pri vstupe na športovisko sa aplikuje všetkým osobám dezinfekcia na ruky.
12. Každý klub je povinný mať vlastný dezinfekčný prostriedok, ktorý používa pred a počas tréningu na dezinfikovanie rúk, náradia, náčinia a športovcov
13. Každý klub si vedie evidenciu osôb s pobytom na športovisku
14. Klub je povinný zabezpečiť, aby všetci členovia športového klubu s výnimkou športového výkonu používali rúško
15. Žiadame, aby členovia športových klubov po ukončení tréningu v čo najkratšom čase opustili priestory budovy
16. Na športoviskách sa zabezpečuje dostatočné vetranie; prednostne sa využíva prirodzené vetranie.

17. každý člen je povinný predložiť čestné prehlásenia podpísané ním alebo jeho zákonným zástupcom.


V prípade, že sa zistí porušenie týchto pravidiel môže byť osoba alebo všetci členovia športového klubu vykázaní zo športoviska/budovy a pri viacnásobnom porušovaní týchto pravidiel, im môže byť zakázaný vstup do budovy na neurčito.

BOJOVÉ ŠPORTY A UMENIA

JUDO  novinky na FB 

Výkonnostné
pondelok, streda, piatok od 16,45 do 18,00 (žiaci)
tréneri: Pospíšek Hupka
pondelok, streda, piatok od 18,00 do 20,00 (mládež)
tréneri: Duroška, Inczédi (seniori)

rekreačné

utorok a štvrtok od 16,15 do 18,15
tréneri: Duda, Jánošíková

AIKIDO viac informácii  a novinky na 

utorok a štvrtok deti 5-13 rokov 18:15 - 19:15
utorok a štvrtok dospelí 20:00 - 21:00
pondelok a streda dospelí 06.30 - 07.30 

IAIDO utorok,štvrtok od 20.00

JIU-JITSU utorok, štvrtok od 16.30

JU-JUTSU streda, piatok od 18.00

JU-TE-DO utorok, piatok-19.30

KENDO pondelok, streda od 19.00

MUAY THAI pondelok, streda, piatok od 16.30

SEBEOBRANA sobota od 9.00

TAE-KWON-DO pondelok, piatok od 19.00

VALETODO pondelok, streda, piatok od 20.00


KULTURISTIKA

MODERNÁ GYMNASTIKA viac informácií TU novinky FB

SOKOLSKÁ VŠESTRANNOSŤ

Odbor sokolskej všestrannosti sa zaoberá rôznorodou činnosťou od cvičenia predškolských detí, cez mládež, až po dospelých. Cvičenie je zamerané na akýkoľvek rekreačný šport. Naša stránka vám dáva možnosť nahliadnuť akým športom sa odbor sokolskej všestrannosti venuje.

  • Náčelníčka: Zuzana Poláková
  • Náčelník: Martin Gorel tel. 0903 178 976

ODDIEL RODIČOV A DETÍ
Oddiel rodičov a detí cvičí v dvoch oddieloch a to v utorok od 16.30 do 17.30, pod vedením cvičiteľky Dariny Rúžičkovej. A v stredu od 17.00 do 18.00 pod vedením Alžbety Šebelovej.

ODDIEL ŽIAČOK
Oddiel žiačok patrí medzi najväčšie vo všeobecnej gymnastike. Pod vedením kvalitných cvičiteliek trénujú na gymnastickom náradí dva krát za týždeň a to v pondelok a vo štvrtok od 17.30 do 19.00. Informácie podá náčelníčka Eva Páčová.

ODDIEL ŽIAKOV
Oddiel žiakov je jediným oddielom na Slovensku, ktorý sa venuje všeobecnej gymnastike. Pod vedením Romana Čatloša pracuje skupina kvalitných trénerov. Tento oddiel sa zúčastňuje pretekov v SR a v ČR. Trénujú v utorok od 17.30 do 18.30 a v piatok od 17.00 do 18.30.

ODDIEL DORASTENIEK
Oddiel dorasteniek sa delí na pretekársky a nepretekársky. Dievčatá vo veku od 15 rokov, ktoré si chcú len tak zacvičiť trénujú v pondelok a štvrtok od 17.30 do 19.00. A dievčatá ktoré sa chcú niečo nové naučiť a poprípade aj reprezentovať cvičia v utorok a piatok od 18.30 do 20.30. Informácie podajú náčelníci - Martin Gorel a Eva Páčová.

ODDIEL DORASTENCOV
Dorastenecký oddiel je oddiel študentov od 15 rokov do 18 rokov zaoberajúcich sa všeobecnou gymnastikou. Pod vedením Pala Jančeka a trénerského zboru sa zúčastňujú rôznych pretekov. Cvičia v utorok a piatok od 18.30 do 20.30.

ODDIEL ŽIEN
Oddiel žien zaoberajúci sa všeobecnou gymnastikou, cvičí v utorok a piatok od 18.30 do 20.30. Zúčastňuje sa pretekov všeobecnej gymnastiky na Slovensku a v Čechách. Informácie Vám podá Eva Páčová.

ODDIEL MUŽOV
Oddiel mužov zaoberajúci sa všeobecnou gymnastikou, cvičí v utorok a piatok od 18.30 do 20.30. Zúčastňuje sa pretekov všeobecnej gymnastiky na Slovensku a v Čechách.Informácie podá Martin Gorel.

ODDIEL EUROTEAMOV
Oddiel euroteamov je najmladším oddielom v odbore. Zaoberá sa cvičením na akrobacii, malej trampolíne a cvičením pódiových vystúpení s prvkami gymnastiky. V oddieli sú dve družstvá a to družstvo juniorov 6 - 16 ročných, ktoré získalo titul majstra SR v roku 2003 a družstvo seniorov od 16 rokov a viac. Cvičia v stredu od18.00 do 19.30 a v sobotu od 9.00 do 12.00. Informácie Vám podajú tréneri Martin Gorel a Roman Čatloš.

ODDIEL STARŠÍCH ŽIEN
Oddiel starších žien si chodí zacvičiť pre svoju radosť vždy v pondelok a štvrtok od 19.00 do 20.00 pod vedením Evy Páčovej.

ODDIEL STARŠÍCH MUŽOV
Oddiel starších mužov cvičí samostatne vždy v utorok a piatok od 20.00 do 21.30.Informácie u Martina Gorela.

ODDIEL VERNEJ GARDY MUŽOV
Oddiel vernej gardy žien sa venuje cvičeniu v pokročilom veku. Tento oddiel sa zúčastňuje na zletoch.Informácie u Evy Páčovej.

ODDIEL VOLEJBALOVÝ
Oddiel vernej gardy mužov sa venuje cvičeniu v pokročilom veku. Tento oddiel sa zúčastňuje na zletoch. Pracuje pod vedením Vlada Kušníra.

ODDIEL FUTBALOVÝ
Futbalový oddiel si chodí zahrať futbal v utorok a piatok od 20.00 do 21.30 pod vedením Pala Vatrta.